راهنمای استفاده صحیح از مایکروویو - نوزاد
قابل توجه کاربران محترم:

راهنمای استفاده صحیح از مایکروویو

 • سازنده
  موضوع
 • #609947

  nazanin
  کاربر ساده

  مایکروویو از دیگر لوازم خانگی کوچک است که طراحی شده اند تا زندگی ما را بیشتر از پیش آسان کند. از توصیه های ما به خریداران مایکرویو اینست در هنگام خرید راهنمای نگهداری مایکروویو را مطالعه کنند، تا طول عمر دستگاه خود را افزایش دهند.
  <h2 class=”tr-align-text”>راهنمای استفاده صحیح از مایکروویو</h2>
  <ul class=”bs-shortcode-list list-style-check”>
  <li id=”o-p1″ class=”tr-align-text”><span id=”o-span1-0″ class=”tr-align-text”>پس از هر بار استفاده داخل</span> <span id=”o-span1-1″ class=”tr-align-text”>تنور</span> <span id=”o-span1-2″ class=”tr-align-text”>را تمیز</span> <span id=”o-span1-3″ class=”tr-align-text”>کنید</span><span id=”o-span1-4″ class=”tr-align-text”>.</span> <span id=”o-span1-5″ class=”tr-align-text”>ذرات</span> <span id=”o-span1-6″ class=”tr-align-text”>غذا</span> <span id=”o-span1-7″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span1-8″ class=”tr-align-text”>مایعات</span> <span id=”o-span1-9″ class=”tr-align-text”>ریخته‌ شده</span> <span id=”o-span1-10″ class=”tr-align-text”>می‌ توانند</span> <span id=”o-span1-11″ class=”tr-align-text”>به</span> <span id=”o-span1-12″ class=”tr-align-text”>دیواره‌</span> <span id=”o-span1-13″ class=”tr-align-text”>فر </span><span id=”o-span1-14″ class=”tr-align-text”>بچسبند</span> <span id=”o-span1-15″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span1-16″ class=”tr-align-text”>باعث</span><span id=”o-span1-17″ class=”tr-align-text”>کاهش کارایی دستگاه فر شوند. </span>
  <li id=”o-p2″ class=”tr-align-text”><span id=”o-span2-0″ class=”tr-align-text”>اگر غذا یا مایعات به داخل فر ریختند، سریعا</span>ً <span id=”o-span2-1″ class=”tr-align-text”>نشت</span> <span id=”o-span2-2″ class=”tr-align-text”>را</span> <span id=”o-span2-3″ class=”tr-align-text”>پاک کنید</span><span id=”o-span2-4″ class=”tr-align-text”>.</span> برای اینکار <span id=”o-span2-5″ class=”tr-align-text”>از</span> <span id=”o-span2-6″ class=”tr-align-text”>یک</span> <span id=”o-span2-7″ class=”tr-align-text”>پارچه</span> <span id=”o-span2-8″ class=”tr-align-text”>مرطوب</span> <span id=”o-span2-9″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span2-10″ class=”tr-align-text”>صابون</span> <span id=”o-span2-11″ class=”tr-align-text”>ملایم</span> <span id=”o-span2-12″ class=”tr-align-text”>استفاده کنید</span><span id=”o-span2-13″ class=”tr-align-text”>.</span>
  <li id=”o-p4″ class=”tr-align-text”><span id=”o-span4-0″ class=”tr-align-text”>زمانی که</span> <span id=”o-span4-1″ class=”tr-align-text”>فر</span> <span id=”o-span4-2″ class=”tr-align-text”>یا</span> <span id=”o-span4-3″ class=”tr-align-text”>سینی</span> <span id=”o-span4-4″ class=”tr-align-text”>را</span> <span id=”o-span4-5″ class=”tr-align-text”>تمیز می‌کنید</span><span id=”o-span4-6″ class=”tr-align-text”>،</span> <span id=”o-span4-7″ class=”tr-align-text”>سینی</span> <span id=”o-span4-8″ class=”tr-align-text”>شیشه‌ای</span> <span id=”o-span4-9″ class=”tr-align-text”>را از</span> <span id=”o-span4-10″ class=”tr-align-text”>فر</span> <span id=”o-span4-11″ class=”tr-align-text”>خارج کنید</span><span id=”o-span4-12″ class=”tr-align-text”>.</span> <span id=”o-span4-13″ class=”tr-align-text”>برای</span> <span id=”o-span4-14″ class=”tr-align-text”>جلوگیری </span><span id=”o-span4-15″ class=”tr-align-text”>از</span> <span id=”o-span4-16″ class=”tr-align-text”>شکستن</span> <span id=”o-span4-17″ class=”tr-align-text”>سینی</span><span id=”o-span4-18″ class=”tr-align-text”>،</span> <span id=”o-span4-19″ class=”tr-align-text”>با</span> <span id=”o-span4-20″ class=”tr-align-text”>دقت</span> <span id=”o-span4-21″ class=”tr-align-text”>آن را</span><span id=”o-span4-22″ class=”tr-align-text”>کنترل</span> <span id=”o-span4-23″ class=”tr-align-text”>کنید و</span> <span id=”o-span4-24″ class=”tr-align-text”>بلافاصله</span> <span id=”o-span4-25″ class=”tr-align-text”>بعد از</span> اتمام <span id=”o-span4-26″ class=”tr-align-text”>پخت،</span> <span id=”o-span4-27″ class=”tr-align-text”>آن را</span> <span id=”o-span4-28″ class=”tr-align-text”>در</span> <span id=”o-span4-29″ class=”tr-align-text”>آب</span> <span id=”o-span4-30″ class=”tr-align-text”>قرار </span><span id=”o-span4-31″ class=”tr-align-text”>ندهید</span><span id=”o-span4-32″ class=”tr-align-text”>.</span> <span id=”o-span4-33″ class=”tr-align-text”>سینی</span> <span id=”o-span4-34″ class=”tr-align-text”>را</span> <span id=”o-span4-35″ class=”tr-align-text”>به دقت</span> <span id=”o-span4-36″ class=”tr-align-text”>در</span> <span id=”o-span4-37″ class=”tr-align-text”>آب‌ گرم</span> <span id=”o-span4-38″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span4-39″ class=”tr-align-text”>یا</span> <span id=”o-span4-40″ class=”tr-align-text”>در</span> <span id=”o-span4-41″ class=”tr-align-text”>ماشین</span> <span id=”o-span4-42″ class=”tr-align-text”>ظرفشویی</span><span id=”o-span4-43″ class=”tr-align-text”>بشویید</span><span id=”o-span4-44″ class=”tr-align-text”>.</span>
  <li id=”o-p6″ class=”tr-align-text”><span id=”o-span6-0″ class=”tr-align-text”>سطح</span> <span id=”o-span6-1″ class=”tr-align-text”>خارجی</span> <span id=”o-span6-2″ class=”tr-align-text”>فر</span> <span id=”o-span6-3″ class=”tr-align-text”>را با</span> <span id=”o-span6-4″ class=”tr-align-text”>صابون</span> <span id=”o-span6-5″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span6-6″ class=”tr-align-text”>یک</span> <span id=”o-span6-7″ class=”tr-align-text”>پارچه</span> <span id=”o-span6-8″ class=”tr-align-text”>مرطوب</span> و نرم <span id=”o-span6-9″ class=”tr-align-text”>تمیز کنید</span><span id=”o-span6-10″ class=”tr-align-text”>.</span> <span id=”o-span7-0″ class=”tr-align-text”>پنجره</span> فر <span id=”o-span7-1″ class=”tr-align-text”>را</span> <span id=”o-span7-2″ class=”tr-align-text”>با</span> <span id=”o-span7-3″ class=”tr-align-text”>آب</span> <span id=”o-span7-4″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span7-5″ class=”tr-align-text”>صابون</span> <span id=”o-span7-6″ class=”tr-align-text”>ملایم</span> <span id=”o-span7-7″ class=”tr-align-text”>بشویید</span><span id=”o-span7-8″ class=”tr-align-text”>.</span> <span id=”o-span7-20″ class=”tr-align-text”><span id=”o-span3-8″ class=”tr-align-text”>برای</span><span id=”o-span3-9″ class=”tr-align-text”>جلوگیری</span> <span id=”o-span3-10″ class=”tr-align-text”>از آسیب</span> <span id=”o-span3-11″ class=”tr-align-text”>به</span> <span id=”o-span3-12″ class=”tr-align-text”>قسمت‌ های</span> <span id=”o-span3-13″ class=”tr-align-text”>عملیاتی </span><span id=”o-span3-14″ class=”tr-align-text”>داخل</span> <span id=”o-span3-15″ class=”tr-align-text”>فر</span><span id=”o-span3-16″ class=”tr-align-text”>،</span> <span id=”o-span3-17″ class=”tr-align-text”>نباید</span> <span id=”o-span3-18″ class=”tr-align-text”>آب</span> <span id=”o-span3-19″ class=”tr-align-text”>به</span> <span id=”o-span3-20″ class=”tr-align-text”>دریچه‌ های</span> <span id=”o-span3-21″ class=”tr-align-text”>تهویه</span> <span id=”o-span3-22″ class=”tr-align-text”>نفوذ</span> <span id=”o-span3-23″ class=”tr-align-text”>کند</span><span id=”o-span3-24″ class=”tr-align-text”>. </span></span><span id=”o-span7-9″ class=”tr-align-text”>دقت</span> <span id=”o-span7-10″ class=”tr-align-text”>کنید</span> برای جلوگیری از خش افتادن شیشه از یک <span id=”o-span7-13″ class=”tr-align-text”>پارچه</span> <span id=”o-span7-14″ class=”tr-align-text”>نرم</span> <span id=”o-span7-18″ class=”tr-align-text”>استفاده</span> <span id=”o-span7-19″ class=”tr-align-text”>کنید</span><span id=”o-span7-20″ class=”tr-align-text”>. </span>

 • <span id=”o-span6-3″ class=”tr-align-text”>اجازه</span> <span id=”o-span6-4″ class=”tr-align-text”>ندهید</span> <span id=”o-span6-5″ class=”tr-align-text”>پنل</span> <span id=”o-span6-6″ class=”tr-align-text”>کنترل</span> <span id=”o-span6-7″ class=”tr-align-text”>خیس</span> <span id=”o-span6-8″ class=”tr-align-text”>شود</span><span id=”o-span6-9″ class=”tr-align-text”>.</span> برای تمیز کردن از <span id=”o-span6-10″ class=”tr-align-text”>یک</span> <span id=”o-span6-11″ class=”tr-align-text”>پارچه</span> <span id=”o-span6-12″ class=”tr-align-text”>نرم</span> <span id=”o-span6-13″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span6-14″ class=”tr-align-text”>مرطوب استفاده کنید</span><span id=”o-span6-15″ class=”tr-align-text”>.</span> <span id=”o-span6-16″ class=”tr-align-text”>از</span> <span id=”o-span6-17″ class=”tr-align-text”>مواد شوینده</span><span id=”o-span6-18″ class=”tr-align-text”>،</span> <span id=”o-span6-19″ class=”tr-align-text”>ساینده‌ها</span> <span id=”o-span6-20″ class=”tr-align-text”>و</span><span id=”o-span6-21″ class=”tr-align-text”>جاروبرقی</span> <span id=”o-span6-22″ class=”tr-align-text”>استفاده</span> <span id=”o-span6-23″ class=”tr-align-text”>نکنید</span><span id=”o-span6-24″ class=”tr-align-text”>.</span> <span id=”o-span6-25″ class=”tr-align-text”>هنگام</span> <span id=”o-span6-26″ class=”tr-align-text”>تمیز کردن</span> <span id=”o-span6-27″ class=”tr-align-text”>پنل</span> <span id=”o-span6-28″ class=”tr-align-text”>کنترل</span><span id=”o-span6-29″ class=”tr-align-text”>،</span> <span id=”o-span6-30″ class=”tr-align-text”>در</span> <span id=”o-span6-31″ class=”tr-align-text”>اجاق </span><span id=”o-span6-32″ class=”tr-align-text”>را باز</span> <span id=”o-span6-33″ class=”tr-align-text”>کنید</span> <span id=”o-span6-34″ class=”tr-align-text”>تا</span> <span id=”o-span6-35″ class=”tr-align-text”>از</span> <span id=”o-span6-36″ class=”tr-align-text”>چرخش</span> <span id=”o-span6-37″ class=”tr-align-text”>تصادفی</span> <span id=”o-span6-38″ class=”tr-align-text”>آن</span> <span id=”o-span6-39″ class=”tr-align-text”>جلوگیری کنید</span><span id=”o-span6-40″ class=”tr-align-text”>.</span>
 • <h3>آنچه باید در مورد مایکروویو بدانید</h3>
  <ul class=”bs-shortcode-list list-style-check”>

 • <span id=”o-span0-10″ class=”tr-align-text”>دستورالعمل‌ های</span> <span id=”o-span0-11″ class=”tr-align-text”>موجود در</span> <span id=”o-span0-12″ class=”tr-align-text”>دفترچه</span> <span id=”o-span0-13″ class=”tr-align-text”>راهنمای دستگاه،</span> <span id=”o-span0-18″ class=”tr-align-text”>اقدامات</span> <span id=”o-span0-19″ class=”tr-align-text”>احتیاطی لازم</span> <span id=”o-span0-20″ class=”tr-align-text”>را ارائه می‌ کنند</span><span id=”o-span0-21″ class=”tr-align-text”>. بنابراین قبل از استفاده حتما دفترچه راهنما را بخوانید.</span>
 • <span id=”o-span0-2″ class=”tr-align-text”>به برچسبی</span> که روی ماکروویو زده شده توجه کنید و ببینید چه وسایلی برای دستگاه مناسب است. اکثر ظروف شیشه ای<span id=”o-span0-16″ class=”tr-align-text”>،</span><span id=”o-span0-17″ class=”tr-align-text”>ظروف</span> <span id=”o-span0-18″ class=”tr-align-text”>پخت‌ و پز</span><span id=”o-span0-19″ class=”tr-align-text”>، </span><span id=”o-span0-21″ class=”tr-align-text”>فنجان‌ ها</span> <span id=”o-span0-22″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span0-23″ class=”tr-align-text”>سفال</span> <span id=”o-span0-30″ class=”tr-align-text”>لعاب</span> دار را<span id=”o-span0-32″ class=”tr-align-text”> می‌توان</span> <span id=”o-span0-33″ class=”tr-align-text”>در</span> <span id=”o-span0-34″ class=”tr-align-text”>مایکروویو</span> <span id=”o-span0-35″ class=”tr-align-text”>استفاده</span> <span id=”o-span0-36″ class=”tr-align-text”>کرد.</span>
 • اگر مطمئن نیستید که ظرفی برای ماکروویو مناسب است یا خیر، 250 میلی لیتر (یک فنجان) آب را در آن بریزید و آن را به مدت یک دقیقه در مایکروویو قرار دهید. پس از آن ظرف را لمس کنید اگر گرم باشد، آن را در مایکروویو استفاده نکنید.
 • هرگز از اشیاء فلزی، از جمله فویل آلومینیومی در ماکرویو استفاده نکنید، این وسایل همانطور که در کتابچه راهنمای دستگاه ذکر شده است. موجب جرقه و آسیب می شود.
 • <span id=”o-span0-0″ class=”tr-align-text”>اگر</span> <span id=”o-span0-1″ class=”tr-align-text”>چیزی</span> <span id=”o-span0-2″ class=”tr-align-text”>در</span> <span id=”o-span0-3″ class=”tr-align-text”>مایکروویو</span> <span id=”o-span0-4″ class=”tr-align-text”>شعله‌ور</span> <span id=”o-span0-5″ class=”tr-align-text”>شود</span><span id=”o-span0-6″ class=”tr-align-text”>،</span> <span id=”o-span0-7″ class=”tr-align-text”>در دستگاه را</span> <span id=”o-span0-8″ class=”tr-align-text”>بسته</span> <span id=”o-span0-9″ class=”tr-align-text”>نگه دارید</span> <span id=”o-span0-10″ class=”tr-align-text”>و</span> <span id=”o-span0-11″ class=”tr-align-text”>به سرعت</span> <span id=”o-span0-12″ class=”tr-align-text”>گاز</span> <span id=”o-span0-13″ class=”tr-align-text”>را ببندید</span><span id=”o-span0-15″ class=”tr-align-text”>.</span>
 • هرگز دستگاه خالی را روشن نکنید؛ می تواند به مغناطیس آسیب برساند.
 • <span id=”o-span5-1″ class=”tr-align-text”>وقتی درب فر باز است آن را روشن نکنید. اگر متوجه شدید که درب باز است فورا دستگاه را خاموش کنید. </span>

برای پاسخ دادن به این موضوع، به سیستم وارد شوید.